main_page
Regulile si conditiile generale


Regulamentul Comercial General Billbarter Ro S.A

 

Aria de aplicare

Billbarter Ro S.A (BBROSA) oferă un portal comercial de internet pe pagina de web www.billbarter.com ("Billbarter"). Pe pagina Billbarter se regăsesc diferite servicii online. Printre acestea se regăsesc de exemplu: realizarea unui profil personal, sau a unui profil al firmei, sistemul de reglare a datoriilor HONEM bazat pe compensarea facturilor (”HONEM”), Sistemul Electronic de Factură Electronică Cambie Barter (”CECB”), Sistemul de Cupon Electronic Cambie Barter (”CECB”), sistem de reclame, sistem de construire relaţii, ştiri, chat, încărcarea de diferite materiale media, de exemplu fotografii, texte. Cei care utilizează serviciile oferite de către BBHZRT şi utilizatorii paginii Billbarter figurează sub denumirea de "Utilizator". Mai departe în Regulamentul Comercial General ("RCG") prin ”Servicii” se vor înţelege Serviciile oferite de BBROSA.

 

BBROSA îşi oferă Serviciile Utilizatorilor Serviciilor, exclusiv pe baza RCG de mai jos şi a anexelor acestuia. Regulamentul Comercial General al Utilizatorului nu constituie parte a prezentului contract, excepţie cazul în care BBROSA este de acord în scris în mod expres cu acest lucru.

 

RCG de mai jos reglementează utilizarea portalului comercial Billbarter, respectiv al Serviciilor oferite de BBROSA. Utilizarea este posibilă în primul rând prin intermediul calculatorului personal, prin internet, accesibil prin telefon, linie de abonament ISDN sau DSL, respectiv altă conexiune similară. Apoi există posibilitatea utilizării ”offline” a anumitor Servicii care funcționează pe pagina Billbarter, prin contactarea partenerilor contractuali ai BBROSA. Datele de contact ale partenerilor contractuali se regăsește pe pagina Billbarter, la meniul”Reţeaua Naţională de Parteneri”. 

Obiectul RCG nu îl reprezintă problemele legate de utilizarea liniilor, respectiv conectarea la paginile web, Serviciile online sau produsele de programe operate de terţe persoane (browser, software de accesare), întrucât aceste servicii nu sunt furnizate de către BBROSA.

 

Utilizator

Orice persoană (”Utilizator”) care în momentul înregistrării a îndeplinit vârsta de 18 ani şi acceptă prezentul RCG are dreptul utilizării. 

Prin înregistrarea necesară utilizării Serviciilor Utilizatorul certifică în mod expres majoratul, capacitatea de tranzacţionare juridică şi competenţa.


Obiectul contractului, utilizarea Serviciilor şi modificarea

BBROSA face posibil ca în limita posibilităţilor tehnice şi de funcţionare existente, Utilizatorul să utilizeze Serviciile furnizate.

Serviciile au scop comercial exclusiv.

La Servicii BBROSA pune la dispozitie informaţiile necesare setării Billbarter şi astfel face posibilă  printre altele ca  Utilizatorul să poată încărca printre altele informaţii publice şi confidenţiale, date de facturare în reţea, să realizeze profilul personal şi cel al firmei, care pot fi accesibile şi pentru ceilalţi Utilizatori ai Serviciilor cât şi pentru terţe persoane. Apoi prin Serviciile Billbarter Utilizatorul are posibilitatea de a comunica cu terţe  persoane, respectiv să împartă fotografii, înregistrări video sau alte materiale media, să publice comentarii.

Utilizarea devine posibilă prin faptul că BBROSA pune la dispoziţie online aplicaţiile necesare participării prin adresa URL aferentă Serviciilor. BBROSA îşi rezervă dreptul de a pune în circulaţie comercială Serviciile – după caz, şi cu alte funcţii – şi pe suport de date.

Utilizarea Serviciilor este permisă doar acelor persoane care anterior, prin înregistrare au înfiinţat un Contal  Utilizatorului ("Contul Utilizatorului"). Acest Cont al Utilizatorului poate fi realizat pe portalul Billbarter. Contul de Utilizator înregistrat pe portalul Billbarter îndreptăşeşte Utilizatorul la utilizarea Serviciilor în conformitate cu condițiile din prezentul RCG şi anexele.

Utilizatorul nu poate dezvălui terţelor persoane datele aferente Contului de Utilizator.  Este exclusiv datoria Utilizatorului să păstreze caracterul confidenţial şi siguranţa Contului de Utilizator, apoi Utilizatorul răspunde pentru toate activităţile desfăsurate în Contul Utilizatorului sau prin Contul său. Utilizatorul este obligat să notifice neîntârziat BBROSA despre orice acţiune care afectează siguranţa Contului de Utilizator. BBROSA nu este responsabil pentru pagubele rezultate din utilizarea neautorizată a Contului de Utilizator.

Înregistrarea, adică solicitarea deschiderii unui Cont de Utilizator se realizează prin completarea unui formular de înregistrare şi comunicarea diferitelor informaţii necesare.  Utilizarea Serviciilor este permisă din momentul în care BBROSA a înfiinţat un Cont de Utilizator propriu pentru Utilizator. Utilizarea anumitor Servicii poate fi condiţionată de aprobare individuală/verificare sau acceptarea unor condiţii contractuale suplimentare. Atenţionarea şi indicaţiile î acest sens vor fi comunicate Utilizatorului înainte de utilizarea Serviciului.

Utilizatorul se obligă ca în timpul înregistrării, respectiv prin utilizarea Billbarter să comunice date precise, actuale şi complete (”Date de Înregistrare”, ”Profilul Societăţii”), apoi se obligă să actualizeze permanent aceste date, să le modifice în caz de nevoie pentru ca acestea să rămână mereu exacte, actuale şi complete. 

Un Utilizator poate înfiinţa un singur Cont de Utilizator. Încălcarea restricţiei de înregistrare multiplă poate avea ca urmare excluderea imediată şi definitivă a Utilizatorului.

După înfiinţarea Contului de Utilizator Utilizatorul poate utiliza Serviciile prin deschiderea portalului Billbarter sau al adresei URL corespunzătoare şi se loghează.

Utilizarea Serviciilor este permisă exclusiv prin utilizarea unor browsere de internet. Este interzisă utilizarea unor programe (boturi, macrouri) care au ca scop regenerarea, descărcarea sau evaluarea serviciilor, elementelor Serviciilor sau al conţinutului de materiale amplasate pe platforma Billbarter, sau phisingul. 

Este interzisă utilizarea bugurilor programării şi/sau a greselilor în scopuri personale. Dacă Utilizatorul află ceva despre o greşeală sau descoperă singur una, trebuie să notifice acest lucru în email.

Utilizatorul nu poate solicita deschiderea unui Cont de Utilizator sau la publicarea unor eventuale conţinuturi pe pagina Billbarter. 

BBROSA efectuează permanent actualizarea, ajustarea, dezvoltarea şi modificarea Serviciilor. În conformitate cu acestea Utilizatorul primeşte dreptul de a utiliza Serviciile în versiunea lor actuală.

Majoritatea Serviciilor este gratuită în versiunea de bază. Anumite posibilităţi sunt disponibile doar pentru Utilizatorii care plătesc pentru ele.  Acel Serviciu este gratuit în a cărei descriere Serviciul dat este gratuit.

Utilizatorul nu poate solicita să rămână în vigoare versiunea Serviciilor valabilă în momentul contractării.  BBROSA îşi rezervă dreptul sistării unui anumit Serviciu în orice moment, fără argumentare. În baza deciziei individuale Utilizatorul poate solicita ca taxele eventual achitate în avans să fie compensate, respectiv, poate solicita de la BBROSA restituirea taxelor achitate în avans. Acest lucru nu afectează dreptul Utilizatorului de a rezilia imediat contractul privind serviciile care nu mai sunt disponibile. Utilizatorul nu poate avea solicitări suplimentare, excepţie cazul în care prezentul RCG conține dispoziţii diferite. 

 

Ofertă de contractare şi semnarea contractului

Prin completarea formularului necesar la înregistrare, Utilizatorul depune o ofertă de contractare cu valabilitate obligatorie privind utilizarea Serviciilor (aşa-numita ”Cerere de Utilizator”). Pentru acesta trebuie să completeze complet şi corect toate rubricile menționate ca fiind câmpuri obligatorii pe formularul de înregistrare.

Între BBROSA şi Utilizator se realizează un contract în momentul în care Billbarter acceptă Cererea Utilizatorului. Acceptarea solicitării are loc ori prin comunicat ferm, ori cu ocazia primei livrări de către Billbarter. 

Intrarea Cererii Utilizatorului este confirmată imediat pe cale electronică de către BBROSA la adresa de email menționată de către Utilizator. Această confirmare de primire nu înseamnă acceptarea obligatorie a Cererii Utilizatorului. Însă confirmarea de primire poate fi atașată unei declaraţii de acceptare.

Durata contractului este nedeterminată, putând fi reziliată de către oricare dintre părţi cu un termen de preaviz de 15 zile.

Rezilierea contractului: Dacă Utilizatorul a încălcat, sau BBROSA poate presupune că nu a repsectat dispoziţiile prezentului RCG împreună cu anexele, BBROSA are dreptul, fără a notifica Utilizatorul: (i) să rezilieze prezenta Convenţie şi/sau să închidă Contul Utilizatorului, iar Utilizatorul este responsabil până în data închiderii, inclusiv ziua închiderii, pentru achitarea  tuturor sumelor apărute şi scadente în privinţa Contului de Utilizator; şi/sau (ii) împiedică/restricţionează accesul la pagina Billbarter (sau orice parte a acestuia).

Accesibilitate

BBHZRT garantează accesibilitatea Serviciilor în procent de 90 % (nouăzeci la sută), ca şi valoare medie anuală.  Excepţii reprezintă acele perioade în care serverele Billbarter sau ale operatorului nu sunt accesibile prin internet din motive tehnice sau de altă natură, independente de BBROSA (de ex. forţă majoră, defecţiuni cauzate de terţe persoane, etc.), respectiv acele perioade în care sunt executate lucrările periodice de întreţinere. Acest lucru nu afectează responsabilitatea BBROSA dacă motivul inaccesibilităşii Serviciilor este imprudenţa sau grava neglijenţă. BBROSA poate limita accesul la Servicii în cazul în care acest lucru este necesar pentru siguranţa funcţionării reţelei, menţinerea integrităţii reţelei, dar în special pentru evitarea defecţiunilor grave care ar putea tulbura reţeaua, sofware-ul sau datele stocate.

Accesarea şi acceptarea RCG, modificări, notificări ulterioare, contactarea prin Utilizator

Prin trimiterea Cererii de Utilizator şi folosirea Serviciilor Utilizatorul acceptă Regulamentul Comercial General.  Acestea sunt valabile la orice intrare pe portalul Billbarter  în special în cazul utilizării Serviciilor. Regulamentul comercial General poate fi listat de către Utilizator sau poate fi salvat pe un suport de date înainte de trimiterea Cererii de Înregistrare. 

BBROSA îşi rezervă dreptul de a modifica sau completa Regulamentul Comercial general cu vigoare viitoare în cazul în care buna-credinţă a Utilizatorului nu va fi afectată.

Modificările RCG trebuie publicate în mod corespunzător sub forma unei notificări scrise. Publicarea se realizează prin publicarea unui comunicat pe pagina Billbarter sau prin primirea unui mesaj pe email. Modificările RCG sunt prezentate Utilizatorului sub forma unei notificări evidenţiate, cu ocazia primei intrări după operarea modificării.

Utilizatorul poate contesta modificările RCG în termen de 14 (paisprezece) zile de la comunicare şi primire. Dacă Utilizatorul în termen de 14 (paisprezece) zile de la comunicare şi primire nu depune recurs scris împotriva regulamentului comercial modificat la BBROSA, sau continuă să folosească Serviciile, intră în vigoare condiţiile modificate sau completate referitoare la el. Dacă în termenul stabilit Utilizatorul depune recurs, ambele părţi au dreptul de a rezilia contractul, cu un preaviz de 15 (cincisprezece) zile, dacă nu este valabil dreptul rezilierii fără termen. Până la expirarea contractului va fi valabil RCG original. Taxele achitate în avans de către Utilizator pentru perioada ulterioară expirării contractului, vor fi compensate proporțional. Utilizatorul nu poate avea alte solicitări.

În comunicatul privind modificările BBROSA atrage atenţia în mod special asupra posibilităţii depunerii recursului şi rezilierii, la termene şi urmări juridice, în special asupra urmărilor juridice dacă Utilizzatorul nu depune recurs.

BBROSA păstrează legătura cu Utilizatorul prin email, dacă nu există o altă Convenţie în acest sens în conformitate cu prezentul RCG sau cu alte convenţii încheiate cu Utilizatorul. Utilizatorul trebuie să asigure că primeţte mailurile pe care BBROSA le trimite la adresa menționată în momentul înregistrării sau comunicată ulterior. Trebuie să asigure acest lucru printre altele prin setarea corespunzătoare a filtrului de spam şi verificarea regulată a adresei comunicate.  În rest BBROSA îşi rezervă dreptul de a selecta forma corespondenţei.

Servicii

Serviciile pot oferi asemenea posibilităşi interactive care fac posibilă amplasarea unor materiale de către Utilizator (inclusiv linkuri către conţinuturi furnizate de terţe persoane) sau să publice materiale pe suprafeţele Billbarter care sunt accesibile şi pentru alţi Utilizatori, dar şi pentru publicul larg.  Utilizatorul declară şi acceptă că exclusiv el este responsabil pentru activitatea aceasta, utilizarea acesteia, respectiv pentru toate materialele amplasate de către Utilizator  pentru ca acestea să nu încalce drepturile altor persoane, sau normative, să nu încurajeze încălcarea legii, respectiv alte manifestări ilegale, să nu fie obscen, vulgar sau lipsit de bun-gust.  Utilizatorul mai declară că a obţinut toate drepturile şi autorizaţiile necesare, respectiv dispune de acestea. Utilizatorul mai acceptă să ofere informaţii exacte şi complete referitoare la informaţiile sau materialele publicate pe paginile Billbarter. Apoi prin încheierea prezentei Convenţii Utilizatorul asigură drept global, nelimitat, gratuit, dar nu exclusiv de utilizare lui BBROSA pentru ca acesta să utilizeze materialele ca parte a Billbarter  referitor la Servicii, fără a  avea obligaţii financiare sau de altă natură față de Utilizatori. BBROSA îşi rezervă dreptul ca exclusiv pe baza propriei decizii să nu publice, fără notificare sau responsabilitate materiale, respectiv să le şteargă sau să le redacteze modifice). Utilizatorul nu are dreptul să publice critici sau aprecieri la adresa BBROSA sau în legătură cu Serviciile Billbarter.

BBROSA are dreptul, dar nu este obligat să verifice (monitorizeze) materialele publicate sau accesibile prin Servicii, prin intermediul Utilizatorilor, are dreptul de a verifica încălcarea declarată sau presupusă a prezentului RCG împreună cu anexele  şi are dreptul de a acționa cum doreşte, inclusiv să apeleze la reziliere. 

Anumite conţinuturi accesibile pe pagina Billbarter pot conţine materiale puse la dispoziţie de către terţe persoane. Utilizatorul acceptă că BBROSA nu este responsabil pentru verificarea şi evaluarea conținutului, credibilitatea acestor materiale sau pagini de web puse la dispoziţie de asemenea terţe persoane, respectiv alte conţinuturi publicate de terţe persoane, produsele sau Serviciile terţelor persoane şi verificarea acestora; în privinţa acestora BBROSA nu oferă nicio garanţie sau responsabilitate. Utilizatorul este obligat să se ferească de utilizarea conţinutului pus la dispoziţie în aşa fel, încât să încalce drepturile altor persoane; BBROSA nu este responsabil în nici un fel în ceea ce priveşte utilizarea asemănătoare a Utilizatorului.

Utilizatorul admite că pe parcursul utilizării Billbarter se poate întâlni cu asemenea continuturi (materiale) pe care le va considera jignitoare, nepotrivite, sau nedorite şi care pot fi calificate drept vulgare, chiar şi fără semnalare specială. Însă Utilizatorul acceptă că foloseşte paginile Billbarter exclusiv pe propria răspundere şi BBROSA nu este responsabil faţă de Utilizator pentru conţinuturile pe care Utilizatorul le consideră jignitoare, nepotrivite sau vulgare. 

Realizarea profilului firmei: anumite servicii ale Billbarter sunt accesibile doar pentru firme. Anterior utilizării acestor Servicii la Contul personal al Utilizatorului se va anexa şi aceea societate în numele căreia Utilizatorul doreşte să utilizeze Serviciul. La un Cont de Utilizator pot fi anexate un număr nelimitat de societăţi.

Anexarea are loc astfel: Utilizatorul selectează din propriul Cont de Utilizator meniul ”Realizarea unui Profil al Companiei”. După completarea şi salvarea Profilului de companie Utilizatorul conectează propriul Cont de Utilizator cu societatea/societăţile pe care doreşte să le administreze.

Concomitent cu realizarea Profilului Companiei Utilizatorul atestă că are dreptul să reprezinte firma pe pagina Billbarter. BBROSA îşi rezervă dreptul de a verifica Profilul de Companie întocmit de către Utilizator nu doar din punct de vedere al conţinutului, dar şi în ceea ce privește dreptul de reprezentare. Administrarea fără drept a Profilului Companiei poate avea ca urmare suspendarea imediată a contului personal şi pornirea unei proceduri juridice. Este responsabilitatea Utilizatorului(lor) ca Profilul Companiei să conţină date reale şi relevante. 

 Date despre profilul companiei:

Se completează obligatoriu: denumirea firmei, sediul codul fiscal, numărul contului bancar, adresa de email centrală a firmei, adresa, datele de contact prin telefon

Se completează opţional: produse principale, descrierea firmei, venitul net pentru anul anterior, anul înfiinţării, certificat de calitate, fotografia firmei, logoul firmei, forma juridică, numărul de la Registrul Comerţului, capitalul de bază. 

Verificarea profilului firmei: BBROSA doreşte să verifice în mod individual dreptul de a încărca al persoanei care încarcă datele firmei, corectitudinea datelor firmei, precum şi acceptarea RCG, cu scopul evitării eventualelor  abuzuri. 

 

Verificarea se realizează conform următoarelor:

După crearea Profilului de companiei BBROSA trimite la adresa de email menţionată în Profilul companiei prezentul RCG în format electronic, precum şi un ordin de plată despre 11 Ron cu TVA.

Din contul firmei, menţionat în Profilul companiei se va transfera suma de 11 Ron cu  TVA în contul  BBRO SA conform email primit, in cont bancar Raiffeisen Targu Mures numărul RO26 RZBR 0000 0600 1392 1268. Scopul verificării este ca BBROSA să se convingă de faptul că cel care a creat Profilul Companiei avea drepturi în acest sens, respectiv, a citit şi fără să semneze prin realizarea transferului a acceptat integral condiţiile prezentului RCG. De aceea profilul firmei poate fi verificat exclusiv prin transfer din contul(urile) menţionate în Profilul companiei. 

În cazul în care transferul nu poate fi executat din contul bancar al firmei, din motive tehnice (proprire pe cont), atunci transferul 11 Ron cu TVA poate fi executat din orice cont bancar. Pentru verificare  BBROSA transferă suma de 1,00 Ron în contul bancar al firmei, menţionat în Profilul companiei, completându-l la rubrica de menţiuni cu un cod de securitate alcătuit din patru cifre. Acest cod alcătuit din patru cifre, respectiv numărul de cont al contului bancar din care transferul a fost efectuat se va menţiona la meniul Verificarea Profilului companiei, pentru ca verificarea să poată fi finalizată. După înscrierea codului corect, verificarea firmei este finalizată.

Nu se  acceptă ca Utilizatorul  să achite suma evaluării prin achitare la casierie. 

Datele principale menţionate în Profilul companiei (denumire, sediu, cod fiscal, număr cont bancar) nu mai pot fi modificate după acesta. Dacă datele principale ale firmei sunt modificate, firma trebuie verificată din nou, în modul descris mai sus. 

Protecţia datelor

Excepţie cazul în care RCG dispune altfel, pentru paginile Billbarter se referă Regulamentul de Protecţie a Datelor al BBROSA accesibil pe pagina www.billbarter.com.

Proprietate intelectuală

Utilizatorul admite că Billbarter, dar nu în mod exclusiv, produsele, ilustraţiile, interfetele Utilizatorilor,  continuturile redactate respectiv scripturile şi programele folosite la implementarea Billbarter conţin asemenea informaţii şi materiale protejate, ale căror îndreptăţit este BBROSA şi care se află sub protecţia normativelor în vigoare, privind protectia proprietăţii intelectuale, sau a altor normative, inclusiv, dar nu exclusiv drepturile de autor. Utilizatorul acceptă că nu poate folosi în nici un alt fel informaţiile sau materialele astfel protejate, doar prin utilizarea în conformitate cu RCG prezent al Billbarter. Reproducerea sub orice formă, modalitate sau mijloace a oricărei părţi a Billbarter, excepţie cazul în care acest lucru este permis în mod expres de către părţi. Utilizatorul admite că nu poate modifica, închiria, împrumuta, vinde, distribui, sau nu poate crea opere deduse, bazate pe Billbarter, apoi nu are dreptul  de a exploata, utiliza Billbarter întrun mod nepermis, inclusiv dar nu exclusiv abuzurile sau încărcarea capacităţii reţelei. 

BBROSA nu este responsabil pentru greşelile de tipar. Prezentul RCG poate fi încheiat în Romania doar în limba romana.

Contractare electronică

În timpul utilizării paginii Billbarter Utilizatorul are posibilitatea de încheia contracte electronice şi/sau să efectueze tranzacţii. Utilizatorul declară că prin exprimarea electronică a vointei (declaraţie) încheie contractul şi admite că va respecta obligaţiile contractuale.  Declaraţia Utilizatorului, conform  căruia declaraţia electronică are forţă juridică se aplică în privinţa Utilizatorului pentru toate tranzacţiile şi declaraţiile de pe această pagină, inclusiv declaraţiile referitoare la rezilieri, regulamente, contracte şi aplicaţii. Pentru ca Utilizatorul să aibă acces . la evidenţa declaraţiilor electronice şi să le păstreze, poate fi nevoie de anumit hardware sau anumite programe, achiziţionarea acestora fiind obligaţia Utilizatorului. Prezentul RCG este valabil fără semnătura părţilor.  Prin transferarea taxei de verificare a firmei, Utilizatorul declară că a citit şi a acceptat prezentul RCG şi a transferat la BBROSA taxa de verificare a firmei  în cunoştinţă de cauză.

Informaţii de siguranţă

Pentru a evita forţarea muşchilor, articulaţiilor sau ochilor în timp ce utilizaţi pagina Billbarter, inseraţi cât mai des pauze, respectiv, dacă simţiţi durere, extenuare, ori simţiţi alte neplăceri păstraţi pauze mai lungi. 

Siguranţa conţinutului

Utilizatorul are obligaţia de a nu încălca, dejuca, reface, decompila sau demonta prin alte modalităţi oricare dintre elementele Sistemului de Sigurantă, apoi nu va face încercări în acest sens şi nu va fi de ajutor nici altora în acest scop. BBROSA are dreptul de a verifica respectarea RCG şi de a monitoriza utilizarea şi îşi rezervă dreptul de a constrânge la respectarea RCG şi fără notificarea Utilizatorului.

 

Prezentul RCG şi întreaga conventie dintre Utilizator şi BBROSA, care se referă la utilizarea paginii Billbarter de către Utilizator se află deasupra tuturor conventiilor anterioare încheiate între BBROSA şi Utilizator. La Utilizator se pot referi şi alte Conventii sau Contracte dacă Utilizatorul beneficiază de Servicii aferente, sau anumite produse. În acest caz Utilizatorul trebuie să accepte şi Contractele şi Convenţiile separate.  Dacă oricare dintre dispoziţiile prezentului RCG sunt anulate sau imposibil de executat (inclusiv nulitatea),atunci acestea vor fi interpretate în aşa fel, încât să reflecte cât mai bine voinţa originală a părţilor, în timp ce restul dispoziţiilor RCG vor fi valabile şi aplicabile în continuare. Dacă BBROSA nu beneficiază de drepturile provenite din prezentul RCG, sau nu aplică vreuna dintre dispoziţiile prezentului RCG, acesta nu are ca  urmare  renunţarea la drepturi în privinţa dispoziţiei date sau în privinţa oricăror alte dispoziţii. BBROSA nu este responsabil pentru omiterea respectării unei obligaţii, dacă cauza acesteia este o cauză aflată în afara controlului lui.

 

BBROSA acţionează Billbarter din biroul aflat în Targu Mures. Utilizatorul este obligat să respecte toate normativele, dispoziţiile şi ordinele locale, naţionale şi internaţionale referitoare la Utilizarea Billbarter. În privinţa RCG prezent şi utilizarea Billbarter este competent legislaţia din Romania. (legislaţia aplicabilă).

 

BBROSA îşi rezervă dreptul de a face toate demersurile rezonabile şi corespunzătoare pentru constrângerea la respectarea oricărui punct al prezentului RCG şi/sau cu scopul  de a se convinge de respectarea acestuia. Utilizatorul este de acord şi admite că BBROSA, are dreptul, fără a fi responsabil în acest sens faţă de Utilizator, să predea (transmită) Datele de Înregistrare şi/sau Informaţiile Contului de Utilizator autoritătilor, persoanelor cu competenţă juridică, functionarilor guvernului şi/sau tertelor persoane, dacă după aprecierea sa acest lucru este necesar din punct de vedere rezonabil sau este corespunzător pentru constrângerea la respectarea oricăruia dintre punctele prezentului RCG şi/sau verificarea respectării acestuia (inclusiv dar nu exclusiv dreptul BBROSA de a participa/colabora la orice procedură juridică care se află în legătură cu utilizarea Billbarter şi/sau a Serviciilor de către Utilizator şi/sau se află în legătură cu solicitările terţelor persoane conform cărora Utilizatorul a utilizat/utilizează Billbarter şi/sau Serviciile fără drept, şi/sau încălcând drepturile terţelor persoane.

Datele Billbarter RO S.A:  /Societate pe Acţiuni cu circuit Închis/; Judetul Mures, 540045 Targu Mures str Arany Janos nr 42.Cod fiscal  RO 29055128, Banca Raiffeisen Targu Mures

RO26 RZBR 0000 0600 1392 1268.

RCG valabil din 01 ianuarie 2012 până la revocare.

 


Acțiune

© 2024 Billbarter RO S.A.